เนื้อหาแผนงาน

เนื้อหาแผนงาน

นอกจากจะใส่ใจด้านการเพิ่มความสามารถการผลิตแล้ว เรายังใส่ใจเสมอในการออกแบบ PLANT ออกแบบอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเรามีผลงานที่ผ่านมาด้านเครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ชี้ให้เห็นว่าเรามีจุดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบขั้นพื้นฐาน PILOT PLAN การควบคุมกระบวนการ การควบคุมคุณภาพ การทดสอบการเดินเครื่อง ซึ่งโดยทั่วไปเป็นจุดอ่อนในบรรดาอุตสาหกิจท้องถิ่น
นอกจากนี้ ถ้าผนวกเรื่องต้นทุนต่ำซึ่งเป็นเสน่ห์ของอุตสาหกิจในท้องถิ่นเข้ากับความสามารถดังกล่าวของเรา ก็จะส่งผลให้สามารถก่อสร้าง PLANT ที่มีความสมดุลกันระหว่างด้านคุณภาพและด้านต้นทุน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจในระดับสูงของลูกค้าได้ และทางเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือด้านงานซ่อมบำรุงที่จำเป็นหลังจากที่ PLANT เริ่มผลิตงานได้แล้ว

【NIKKAKI THAILAND WORK FLOW】